Prolomit kletby

Kniha Prolomení kletbyDůležitost prolomení kleteb

V první řadě vás žádám, abyste si přečetli spásná stránka na tomto webu, jste uloženi? Zlomit kletby je možné pouze tehdy, když činíte pokání a přijali jste spasení.
Nemohu to dostatečně zdůraznit, opravdové upřímné pokání a zármutek za hříchy před svatým Bohem; Otec, Syn a Duch svatý je to nejdůležitější a láme to nejdůležitější prokletí zatracení. Jak prohlašuje Slovo Boží, ti, kdo nejsou spaseni, jsou zatraceni. "Neboť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není odsouzen, ale kdo nevěří, je již odsouzen, protože neuvěřil v jméno jednorozeného Syna Božího." Evangelium svatého Jana kapitola 3, verše 17 a 18.

Na této stránce se chci pod pomazáním Ducha svatého zabývat důležitostí zlomit kletby, žít zaslíbený život v hojnosti podle písem a být schopen nést ovoce pro Pána, jak to od nás Písma vyžadují. Existují různé druhy kleteb, jak popíšu níže, ale kletba v zásadě brání člověku žít úspěšný a hojný život v Kristu Ježíši v jedné oblasti nebo v mnoha oblastech. Informace o tom, jak zlomit kletbu a modlitby za prolomení kletby, najdete dole na této stránce. Kletby NEJSOU automaticky zlomeny, když přijmeme Spásu, znovu se zrodíme. Mohu potvrdit, že pro vás, jako služebníka vysvobození, který provedl tisíce vysvobození na znovuzrozených křesťanech, že kletby jsou realitou a že je třeba je zlomit, abyste získali průlom, uzdravení, vysvobození, plodnost, hojnost a prosperitu. Sloužil jsem mnoha lidem, kteří prostě nebyli schopni promluvit, aby zlomili určitou kletbu. Prokletí je někdy tak mocné, že k jeho zlomení je zapotřebí služba prostřednictvím Ducha svatého. Neříkám to proto, abych vás vyděsil, ale proto, abyste si uvědomili, že vypořádat se s kletbami je důležité. Takže Galatským 3:13 nesmí být špatně interpretováno, Pán Ježíš nás vykoupil z prokletí zákona a co je důležitější, přemohl smrt, peklo a hrob, přemohl všechny síly Satana ďábla, takže nyní jako znovuzrození křesťané, jako vykoupené děti Otce skrze drahocennou Ježíšovu krev, mají pravomoc (Lukáš 10:19) zlomit kletby v Jeho jménu, ve jménu Ježíše Krista, ve jménu, které je nad každé jméno. Apoštol Pavel činí důležitý výrok ve 2. Korintským 4:2 „Zřekli jsme se však skrytých věcí nepoctivosti, nechodili jsme v lstivosti a nenakládali jsme s Božím slovem lstivě, ale tím, že jsme zjevovali pravdu a doporučovali se svědomí každého člověka ve pohled na Boha“. KJV a NIV zní: „zřekli jsme se tajných a hanebných způsobů“. Cokoli bylo v minulosti vůči Kristu negativní, toho se zřekli. Takže kromě porušení kleteb, zřeknutí se duchů za nimi, ve stejné autoritě Ježíše Krista, v Jeho jménu se zříkáme všech přísah, slibů, smluv, obřadů a rituálů. Pokud je ve vašem životě účinná kletba v důsledku slovní kletby, generační kletby, zednářské kletby, čarodějnické kletby, slibu, přísahy, obřadu, smlouvy nebo rituálu, pak je to zákonné právo, otevřete dveře pro Satana, aby napadl váš život, dokud nezlomíte a nezřeknete se této kletby ve jménu Pána Ježíše Krista.

Druhy kleteb

Generační kletby Bible říká v Exodus 34:7 (křížový odkaz Ex 20:5) „Zachovávat milosrdenství pro tisíce, odpouštět nepravost, přestoupení a hřích, a to v žádném případě neospravedlňuje [vinné]; navštěvovat nepravost otců na dětech a na dětech dětí do třetího a čtvrtého [pokolení]." KJV. Slovo generace je vytištěno kurzívou nebo v závorkách, to znamená, že není v původním hebrejském textu, další výzkum Bible to pak vysvětluje, že je to věčné a nekončí u 4. generace, 3. a 4. bodu směrem ke stupňům nepravosti a ne pokolením. Boží slovo tedy jasně říká, že kletby se mohou předávat z generace na generaci, to je generační kletba, předávaná po pokrevní linii od předků. Lékařská věda se shoduje, že nemoci se mohou přenášet generačně, stejně jako závislost nebo alkoholismus, takže generační kletba je dobře srozumitelná. Pán nám ve svém slově říká, že tyto generační kletby vznikly jako důsledek hříchu předků, a proto se musíme zříci (všimněte si, že se zříká!, protože nemůžeme a nemusíme činit pokání za ně, vy činíte pokání pouze pro sebe) ty hříchy a prolomení kleteb, které se týkají všech našich předků, v obecných modlitbách za prolomení kletby, jak je vysvětleno níže, je to vše napsáno, takže vše, co musíte udělat, je modlit se je nahlas, všech 12 stránek. Často víme o určitých možných kletbách, které ovlivňují rodinnou linii, na straně otce i matky. Jakkoli normálně nevíme, jakého hříchu, slibu, rituálu atd. se dopustili všichni naši předkové, obecné modlitby za prolomení kletby se proto zabývají všemi kletbami zmíněnými v Bibli a jsou výsledkem let zkušeností ve službě vysvobození. A zdaleka ne všechno bude platit pro každého jednotlivce, který se je modlí, ale protože nevíte, které části by se týkaly, je lepší být v bezpečí a všechny je rozbít.

Kletby z čarodějnictví, svobodného zednářství, okultních náboženství, slibů, přísah, rituálů, zasvěcení atd. Existuje mnoho dalších kleteb, jak bylo stručně zmíněno výše, čarodějnictví, buddhismus, zednářství, slovní (mluvené) kletby a pak sliby, přísahy, smlouvy, ceremonie a rituály. To není obecné, ale specifické a běžně se to řeší na sezeních osobní vysvobozovací služby, protože je bude muset zjevit Duch svatý a často dochází k démonizaci. Satan vždy zahrnuje démony (ďábly, zlé duchy KJV) kletbami. Slovní kletby Kromě jiných kapitol Bůh v Deuteronomiu 28 jasně rozlišuje mezi požehnáním a kletbami. Síla života a smrti je na jazyku, pokračovat.
Zkontrolujte můj týden blog a podcast pro další výuku ujistěte se, že ano přihlášené do našeho zpravodaje, abyste byli informováni o nových blozích a podcastech a připravované knize.

Jak prolomit kletby

Kniha prolomení kletbyJak zlomit kletby KLÍČE KE SVOBODĚ Nejlepší průvodce prolomením kleteb se silnými výsledky PŘIPRAVUJEME – Ujistěte se, že se přihlaste k odběru newsletteru, a jakmile bude k dispozici, zašleme vám e-mailem newsletter a odkaz na objednávku.

Pro konkrétní ministerstvo můžete také navštívit Osobní služba vysvobození 1:1 a stránka vnitřního léčení zjistit všechny informace o službě a otázky, abyste si ověřili, zda budete službu potřebovat. Informace o vysvobození od zlých duchů a nebo uzdravení z hlubokého zranění duše prostřednictvím traumatu, zneužívání, odmítnutí. Reverend Pastor Vincent je jedním z předních odborníků na duchovní boj, vysvobození a vnitřní uzdravení. Může s vámi také mluvit o prolomení duchovních kleteb.

Přes to si dokonce můžete naplánovat 15minutový hovor s reverendem Vincentem https://trials.autocruitment.com.

 

 

 

A když Mojžíš zvedl hada v poušť, tak i Syn člověka musí být povýšen: To kdokoli věřit v něj by neměl zahynoutale mít věčný život.
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, že kdokoli věřit v něm nezahynout, ale mít život věčný.