Vincents blog 3; 07-11-2022
(Let op: de blog verschijnt automatisch in de taal van uw browser om over te schakelen naar het Engels, gebruik de dropdown-vlaggen)

Betekenis en hoop op de eeuwigheid

Het woord 'eeuwig' wordt 47 keer genoemd in de Authorized Version van de Bijbel (NBG) 97 keer het woord 'eeuwig'. Het is zo belangrijk om te begrijpen en toch zo moeilijk om je hoofd erbij te houden.
Stel je het grootste boek voor dat je je kunt voorstellen, nu is slechts één pagina van dit enorm grote boek als het leven op aarde vergeleken met de eeuwigheid. Dat betekent dat al die miljoenen andere pagina's nog in Glorie moeten worden geleefd met de Heer Jezus Christus.
Ik bid dat dat een beter begrip geeft, de Heer Jezus Christus belooft ons eeuwig leven, zonder einde, voor eeuwig en altijd in het volmaakte Koninkrijk, het Koninkrijk van God.
De Heer Jezus Christus onderwees het eeuwige Koninkrijk van God. In het evangelie van Mattheüs hoofdstuk 4 en vers 17 staat vanaf die dag dat Jezus begon te prediken en zei: bekeer u, want het Koninkrijk van God is nabij.
Berouw; zich berouwvol afkeren van de zonde om in en voor de Heer Jezus Christus te leven, wordt beloond met een eeuwigheid met Hem in het volmaakte Koninkrijk.
Ik hoef misschien niemand eraan te herinneren dat deze wereld waarin we momenteel leven een gevallen wereld is, waar Satan en zijn demonen en zijn dienaren verwoesting aanrichten.
Stel je het eeuwigdurende Koninkrijk van God voor waar geen Duivel is, mediteer hier maar even over, een Koninkrijk zonder Duivel, zonder enig kwaad, zonder corruptie, zonder dood, zonder armoede, maar zoals de Schepper het bedoeld heeft in vrede en volmaakte harmonie.
Degenen die al in de hemel zijn, bidden dat hun geliefden het geloof in de Heer Jezus Christus behouden en zich bij hen in de hemel voegen om voor altijd samen te zijn.
Als je een geliefde in de hemel hebt, blijf vechten voor de goede strijd van het geloof in Christus Jezus de Heer, leef voor Jezus Christus, zodat je weer samen zult zijn en die tijd voor altijd en altijd.
Dit doet me denken aan twee schriftgedeelten:
'Maar zoals geschreven staat: geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, en is niet in het hart van een mens opgekomen, wat God heeft bereid voor hen die hem liefhebben. (1 Kor 2:9) We kunnen de mooie dingen die God voor ons heeft voorbereid om voor eeuwig van te genieten, zelfs nog niet helemaal begrijpen.
De Heer Jezus zei: “In het huis van mijn Vader zijn veel woningen: als het niet zo was, zou ik het je hebben verteld. Ik ga heen om een ​​plaats voor je klaar te maken.” (Johannes 14:2)

De grootste truc van de duivel was om de wereld ervan te overtuigen dat hij en de hel niet bestaan, maar hij overtuigde ook een meerderheid dat mensen geen drie-enige wezens zijn met een lichaam, ziel en geest en bijgevolg dat de ziel niet eeuwig is.
Maar als iemand er eenmaal van overtuigd is dat de echte jij je ziel is, dat het lichaam slechts een tijdelijke sterfelijke tabernakel is waar de ziel in woont en dat je ziel voor de eeuwigheid is geschapen en onsterfelijk is en dus niet kan sterven, dan zal iedereen zich zorgen maken waar ze zullen doorbrengen eeuwigheid?
De Heer Jezus Christus leerde ons bidden en in dat zeer dagelijkse gebed worden we in het laatste vers dagelijks aan de eeuwigheid herinnerd.
Ik wil graag dat je nu samen met mij dit bidt:
Onze Vader die in de hemel zijt, geheiligd zij uw naam. Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel. Geef ons vandaag ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad:
Want van U is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, voor altijd. Amen.

Liefde en zegeningen
Evangelist Vincent


Vincents blog 2
; 18 oktober 2022
(Let op: de blog verschijnt automatisch in de taal van uw browser om over te schakelen naar het Engels, gebruik de dropdown-vlaggen)

De helft van hen mocht niet naar binnen!

Ik deel een dringend Woord van de Heer met u over de gelijkenis van de tien maagden zoals opgetekend in het evangelie van Mattheüs hoofdstuk 25.
Deze tien maagden kenden allemaal de Heer, ze volgden allemaal de Heer, maar vijf van de tien, dat is de helft, mochten niet naar binnen en de Heer berispte hen en zei: 'Ik ken jullie niet!'
Het is vreselijk en vreselijk als de Heer je niet kent. De waarschuwing is dat de vijf dwaze maagden, de helft van hen, de Heer kenden, maar de Heer Jezus Christus kende hen niet. Begrijp alsjeblieft dat deze vijf dwaze maagden ervan overtuigd waren dat de Heer hen kende en ze waren er ook erg van overtuigd om de bruidegom te ontmoeten, maar hun namen waren niet geschreven in het boek des levens van het Lam. Net zoals de Heer Jezus Christus zegt in het zevende hoofdstuk van het evangelie van Matteüs: “Niet iedereen die tegen mij zegt: 'Heer, Heer', zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, maar alleen hij die de wil van mijn Vader doet wie is er in de hemel." (Mat 7:21)

Ik leg de nadruk op het feit dat de dwaze maagden, het grote aantal en de helft van allemaal, overtuigd waren om de bruidegom te ontmoeten, dit is een ernstige waarschuwing. Mag ik u eraan herinneren dat de zeven kerken die in de eerste hoofdstukken van de Openbaring worden beschreven, zeven verschillende kerken en gelovigen vertegenwoordigen en afgezien van slechts één; iedereen kreeg te horen dat ze zich moesten bekeren.
In deze gelijkenis van de tien maagden beschrijft de Heer Jezus Christus deze eindtijdsperiode waarin we ons bevinden, evenals de geestelijke staat van de gelovigen, de spoedige inhaalslag van de heiligen, ook wel bekend als de opname gevolgd door het bruiloftsmaal van het Lam in de hemel.
Zie ook de mooie illustratie.ho om de hemel te maken?
De wedergeboren gelovigen worden de bruid van Christus genoemd en de Heer is de Bruidegom.
De roep om middernacht stelt de Bruidegom voor die zijn bruid komt halen om haar naar huis te brengen, bij het blazen van de trompet, dit is de opname:
“Want de Heer zelf zal uit de hemel neerdalen met een geroep, met de stem van de aartsengel en met de bazuin van God: en de doden in Christus zullen eerst opstaan: dan zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen worden opgenomen. in de wolken, om de Heer in de lucht te ontmoeten: en zo zullen we altijd met de Heer zijn.” (1 Thes. 4:16-17)

Het bruiloftsmaal van het Lam wordt ook beschreven door Apostel Johannes in de Openbaring “En hij zeide tot mij: Schrijf, Zalig zij die geroepen zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam. En hij zei tot mij: Dit zijn de ware woorden van God." (Op 19:9)
In de Joodse traditie duurt het feest na het huwelijk zeven dagen, een parallel met de periode van verdrukking duurt 7 jaar. Wat voor mij aangeeft dat de Heer Zijn bruid zal inhalen vóór de verdrukkingsperiode van zeven jaar, aangezien de Bruid van Christus niet tot toorn is aangesteld.
"Want God heeft ons niet aangesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van redding door onze Heer Jezus Christus, die voor ons stierf, opdat we, of we nu waken of slapen, samen met hem zouden leven." (1 Thes. 5:9-10)

Dus nu we dit weten en begrijpen, moeten we de vraag beantwoorden waarom vijf maagden dwaas werden genoemd en niet naar binnen mochten, omdat de Heer ze niet heeft bewaard. Hij had geen relatie met hen. De dwazen werden in feite voor de gek gehouden want ze hadden een vorm van godsvrucht maar ontkenden de kracht ervan.
(2 Tim. 3: 5)
Zowel de dwaze als de wijze maagden maakten zich klaar om de Heer te ontmoeten, ze kenden de Heer allemaal. Het enige verschil dat in de gelijkenis wordt genoemd, is dat de wijze maagden olie meenamen en de dwazen geen olie meenamen.
Terwijl de Heer vertoefde en ze sliepen, maar pas toen de roep om middernacht kwam om de Heer te ontmoeten, merkten de dwaze maagden dat hun lampen geen olie meer hadden en waren uitgegaan.
Ze gebood eerst de wijze maagden om hun hun olie te geven, wat wijst op hun trotse en goddeloze houding, de wijzen zeiden nee niet dus anders hebben we niet genoeg, dus de dwaze maagden moesten terug om olie te kopen, terwijl ze terug gingen om olie te kopen, zegt de Schrift:
“En terwijl ze gingen kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar de bruiloft; en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden en zeiden: Heer, Heer, doe ons open. Maar hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Waak daarom, want u weet noch de dag noch het uur waarop de Zoon des mensen komt.” (Mt 25:10-13)
De olie in de hele Schrift vertegenwoordigt de Heilige Geest en heiligheid. Op het moment dat de dwaze maagden zich realiseerden dat ze geen olie meer hadden, was het al te laat. Als de Heer fouten vindt en zes van de zeven gelovigen zegt zich te bekeren, let dan alstublieft op wat de Geest zegt.
De Heer roept jou en mij op om te bidden en Hem te vragen alles te openbaren wat niet heilig en juist is in Zijn ogen, zodat we ons kunnen bekeren en om Zijn hulp kunnen bidden om die gebieden te overwinnen, zodat we inderdaad zonder smet van Hem gevonden kunnen worden. of vlek. Dat we inderdaad doen wat Hij wil dat we doen, om niet achter te blijven.

'En zie, ik kom spoedig; en mijn beloning is bij mij, om een ​​iegelijk te geven naar zijn werk zal zijn.” (Op 22:12)

Liefde en zegeningen
Evangelist Vincent

 

Vincents blog 1; 27 september 2022
(Let op: de blog verschijnt automatisch in de taal van uw browser om over te schakelen naar het Engels, gebruik de dropdown-vlaggen)

Verblijd u altijd in de Heer: en nogmaals zeg ik: verheug u. (Fil.4: 4)

Lieve vrienden

Ik bid dat het goed gaat met jou en je dierbaren. Ik groet u in de naam van de Heer Jezus Christus. Wees aangemoedigd om te weten dat ik jullie allemaal in gebed houd als mijn vrienden van de bediening en van mijn nieuwsbrief/blog.
Ik zal zo meteen uitleggen waarom de Heer mij de bovenstaande tekst voor jou heeft gegeven. Maar daarvoor wil ik jullie graag op de hoogte houden van het goede nieuws dat vanaf nu de website voor het bereiken van het ministerie toegankelijk is in 30 talen en dat de wekelijkse blog dus ook in al deze talen zal verschijnen.
Jezus zei dat we elke natie moeten bereiken met het evangelie van het koninkrijk van God, halleluja.
Ik zal later enkele links van de geweldige outreach-pagina's hieronder aanbevelen.

Vincents blog

Gisteren was een belangrijke dag namelijk Rosh Hashanah, het Joodse nieuwjaar. Dit is heel belangrijk vrienden, want het is de oorspronkelijke kalender van de Heer die nog steeds wordt nageleefd door het Joodse volk en door God zelf. Denk aan de waarschuwing in de Bijbel van Daniël dat de duivel tijden en wetten zal veranderen. Bewezen in één zin uit de tien geboden verwijzen naar 'de sabbat gedenken', dwz de zevende dag, maar in de moderne kalender zijn er geen genummerde dagen en evenmin de naam sabbat. 
We zijn nu dus in het jaar des Heren 5783.

Rosj Hasjana, letterlijk "Hoofd van het Jaar" in het Hebreeuws, is het begin van het Joodse nieuwe jaar. Het is de eerste van de High Holidays of "Days of Awe", die 10 dagen later eindigt met Yom Kippur.
Dit tweedaagse festival markeert de verjaardag van de schepping van de mens - en de speciale relatie tussen de mens en God, de schepper.
Dus ja, dinosaurussen zijn inderdaad niet echt en de aarde met zijn immense uitspansel erboven, dat door koning David zo wonderbaarlijk 'Gods handwerk' werd genoemd, werd 5783 Bijbelse jaren geleden geschapen.
Rosj Hasjana begint met het klinken van de sjofar. Het geluid van de sjofar is ook een oproep tot bekering - om wakker te worden en onze toewijding aan God opnieuw te onderzoeken en onze wegen te corrigeren. Zo beginnen de "Tien Dagen van Berouw", die eindigen met Yom Kippur, de "Verzoendag".
Dus deze tien dagen zijn belangrijk, laten we de Heilige Geest toestaan ​​en vragen om ons te onderzoeken en te overtuigen van elke zonde en ongerechtigheid en ons te bekeren.
En ook om de Heer te aanbidden, we zijn tenslotte geschapen om Hem te aanbidden.

Nu, zoals beloofd terug naar de Schrift voor u vandaag, zoals te zien is in de titel, verblijd u altijd in de Heer. Vooral als er iets negatiefs is gebeurd, onthoud en pas dit toe, de snelste manier om uit die negativiteit te komen, is om je altijd in de Heer te verheugen.
Heeft iemand van u gestolen of heeft iemand u van streek gemaakt of u valselijk beschuldigd? De duivel zal door mensen heen werken om je vreugde te stelen! Laat hem niet! Daarom schreef apostel Paulus om u altijd in de Heer te verheugen en om ervoor te zorgen dat u het niet vergeet, zegt hij verder: "Ik zeg u nogmaals: verheug u"
Prijs de Heer, vrienden, en wanneer u dit toepast en u verheugt in de Heer, wordt u eraan herinnerd dat alleen de Heer ertoe doet, dat Hij voor u zal zorgen, dat Hij uw tegenstanders zal oordelen en dat Hij de waarheid kent, omdat Hij de waarheid is . En de vreugde van de Heer zal door je heen stromen en alle negativiteit verwijderen, verheug je.

Ik laat het hierbij en zie je volgende week op Vincent's Blog, de blogs zullen minimaal wekelijks zijn en de podcasts ook, maar we moesten eerst al het belangrijke harde technische werk doen met een team van experts op de website zodat we bereiken nu ook de andere 29 talen.

Bekijk deze twee specifieke pagina's op de site die je misschien nog niet hebt gezien en voel je vrij om ze te delen hier zijn de onderstaande links
https://www.bornagainministry.org/how-to-get-to-heaven/
En een verbluffende luisterervaring die je gebedsleven enorm zal veranderen:
https://www.bornagainministry.org/the-truth-about-hell/

Blijf gezegend en tot volgende week
Liefde en zegeningen

Evangelist Vincent

 

 

 

 

 

 

podcasts

Vincents blog