Misalaba ya Injili na picha

Vita vya Injili Bwana anapiga kelele roho, roho, roho.
Tumeagizwa na Bwana Yesu Kristo kuwafikia waliopotea, kuwafikia kila mtu kwa Injili.
Habari njema za Ufalme wa Mungu, mahubiri ya msalaba wa Yesu Kristo ni nguvu za Mungu. 

Tumeona watu wengi wakiokolewa kwenye mikutano yetu ya kidini au kampeni za nje za kuhubiri injili zikiambatana na miujiza mingi ya uponyaji na ukombozi huku Bwana akithibitisha kuhubiriwa kwa Injili yake kwa ishara zinazofuata. Utafurahia picha hapa chini.
Kufikia sasa tumefanya mikutano mingi ya nje ya uenezaji wa injili katika:

KENYA
SIERRA LEONE
NIGERIA
PAKISTAN
INDIA
Na nchi nyingi zaidi zinapaswa kufuata katika Amerika ya Kusini, Afrika na India, kama unavyoona kwenye ukurasa wetu wa kalenda, lakini jiunge nasi kwa ushirikiano ili kutimiza agizo kuu ambalo Bwana alitupa sisi sote.
Unapotutegemeza kifedha, utakuwa mshindi wa nafsi ukishiriki tunda la milele la wale wote wanaovunwa katika Ufalme wa Mungu kupitia mikutano ya injili. Hali ya ushindi kwa wote, Mungu awabariki kwa support yenu.

Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent

Misalaba ya Injili: makutano hupokea wokovu kwa kutubu dhambi

Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent

Misalaba ya Injili Bwana huthibitisha Neno kwa masikio ya viziwi yaliyofunguliwa, kutembea kwa viwete, uponyaji na ukombozi

Fikia waliopotea na sisi, njoo kwenye bodi, usaidie misheni, bonyeza hapa

Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent Misalaba ya Injili pamoja na Mwinjilisti Vincent nchini India Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent - mabango Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent - tukikabidhi vipeperushi Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent katika Afrika Misalaba ya Injili na Mwinjilisti VincentMisalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent jijini Nairobi Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent

Misalaba ya Injili na Mwinjili Vincent - barabarani India Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent - utangazaji Misalaba ya Injili na Mwinjili Vincent - msalaba Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent - vipeperushi Misalaba ya Injili na Mwinjili Vincent - wokovu Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent - Wokovu Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent Misalaba ya Injili na Mwinjili Vincent - milima ya India Misalaba ya Injili na Mwinjili Vincent - akihubiri katika makazi duni Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent - alter call

Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent - Pakistan Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent - Pakistan Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent - ushuhuda Misalaba ya Injili na Mwinjili Vincent - kuponya wagonjwa Misalaba ya Injili na Mwinjili Vincent - wagonjwa wameponywa Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent - Pakistan Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent - Sierra Leone Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent - Pakistan Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent Misalaba ya Injili na Mwinjilisti Vincent - Pakistan

TUME KUU

Marko 16:14 “Baadaye akawatokea wale kumi na mmoja walipokuwa wameketi kula, akawakemea kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao, kwa kuwa hawakuwasadiki wale waliomwona baada ya kufufuka kwake. ulimwenguni mwote, na kuihubiri Injili kwa kila kiumbe.Aaminiye na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa.Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo; watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka; hata wakinywa kitu cha kufisha, hakitawadhuru kabisa; wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya.
Basi, Bwana, baada ya kusema nao, akachukuliwa juu mbinguni, akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Nao wakatoka, wakahubiri kila mahali, Bwana akitenda kazi pamoja nao, na kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nao. Amina."

Mathayo 24:14 "Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote, kuwa ushuhuda kwa mataifa yote; hapo ndipo ule mwisho utakapokuja."

Mathayo 28:18 “Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani.
Basi, enendeni, mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, na Mwana, na Roho Mtakatifu; na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi; na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote. , hata ukamilifu wa dahari. Amina."